Revizija podrazumeva postupak ispitivanja i ocene finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja. 

Kompanije različitih veličina, delatnosti i složenosti poslovnih procesa su predmet revizije finansijskih izveštaja. Težimo da uspostavimo blisku saradnju sa klijentima kako bi izgradili odnos pun poverenja i na taj način omogućili da naše usluge zadovolje potrebe klijenata.

Revizija finansijskih izveštaja i druge usluge uveravanja igraju ključnu ulogu u stvaranju i održavanju poverenja osnivača/vlasnika i pružaju detaljan uvid u klijentovo poslovanje. Verujemo da nezavisni revizori imaju dragocenu ulogu kao pouzdani posrednici između pružalaca poslovnih informacija i korisnika tih informacija. Revizija finansijskih izveštaja i druge usluge uveravanja daju uverenje o informacijama koje koriste investitori, poverioci i druge zainteresovane strane.

Veliki broj naših klijenata ima potrebu za specifičnim izveštavanjem u skladu sa zahtevima matične kompanije, u kom slučaju smo dovoljno iskusni da se adaptiramo na zahtevani sistem rada i punu saradnju sa grupnim revizorom.

Trudimo se da svoj rad organizujemo tako da klijenti mogu nesmetano obavljati tekući posao.

Usluge koje pružamo:

 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonskom regulativom Republike Srbije;
 • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI;
 • Revizija završnih računa budžeta gradova i opština;
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja;
 • Revizija utrošenih sredstava dobijenih iz donacije;
 • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja;
 • Revizija specijalnih bilansa (deobni, spajanja, pripajanje i sl.);
 • Revizija projekata;
 • Revizija UPPR-a;
 • Revizija informacionih sistema;
 • Pregled finansijskih izveštaja.

U sve težim uslovima poslovanja i razvoja novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije procesa, upravljanja ljudskim resursima i slično, mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

Ukoliko želite da poboljšate svoje poslovanje, da povećate svoj rast i razvoj, svoje ideje sprovedete u konkretne akcije, Parker Russell d.o.o. može da Vam pomogne u ostvarenju tih ciljeva kroz pružanje sledećih konsultantskih usluga:

 • Finansijsko – dijagnostičko ispitivanje (due diligence);
 • Pomoć u primeni MSFI;
 • Izrada studija izvodljivosti;
 • Izrada planova reorganizacije;
 • Procena vrednosti imovine i kapitala;
 • Izrada Cash-flow izveštaja i projektovanje budućih novčanih tokova;
 • Izrada aktuarskih obračuna;
 • Izrada biznis planova;
 • Analiza poslovanja.

Poresko planiranje je dobra praksa u vođenju preduzeća. U uslovima u kojima se nalazi privreda Srbije, poželjno je planirati poreske obaveze.

Parker Russell d.o.o. Vam može pomoći da sastavite poresku strategiju u poslovanju, optimizujete poreske obaveze i samim tim umanjite poreski rizik.

Poresko planiranje uključuje savetovanje klijenata kako da struktuiraju svoje poslovne aktivnosti da bi postigli bolji vremenski raspored (tajming) u izmirenju poreskih obaveza, i eventualno smanjili njihov iznos, bez kršenja zakona.

Svojim sveobuhvatnim portfolijom konsultantskih usluga pomažemo kompanijama u svim poreskim pitanjima. 

Ono što ističe naše poresko savetovanje je integrisani i unapređen pristup. Zahvaljujući našem širokom znanju koje obuhvata najrazličitije oblasti poreza, u mogićnosti smo da uvek pružimo drugačiji pogled na Vaša poreska pitanja i da razvijemo rešenja prilagođena Vašim individualnim potrebama.

Tu smo da Vam pomognemo u sledećim poslovnim savetima:

 • Osnivanje privrednih društava;
 • Savetovanje u vezi poreza na dobit;
 • Izrada i provera poreskog bilansa i svih pratećih orazaca;
 • Izrada elaborata o transfernim cenama;
 • Savetovanje u vezi izbegavanja dvostrukog oporezivanja;
 • Savetovanje u vezi poreza po odbitku za rezidentna i nerezidentna pravna i fizička lica;
 • Savetovanje u vezi poreza na dodatu vrednost;
 • Provera i savetovanje u vezi poreske prijave poreza na dodatu vrednost;
 • Provera i savetovanje u vezi poreza na imovinu;
 • Savetovanje u vezi primene zakona o porezu na imovinu;
 • Savetovanje u vezi primene zakona o porezu na dohodak građana;
 • Savetovanje u vezi primene zakona o poreskom postupku i poreskoj administaciji;
 • Poreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja.Interna revizija tradicionalno predstavlja važan deo komponente nadzora nad internim kontrolama koje su postavljene od strane rukovodstva.

Interna revizija pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

Posedujemo značajno iskustvo u korporativnom, bankarskom i javnom sektoru.

Naši zaposleni poseduju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava i u procesu uvođenja interne revizije u skladu sa standardima Međunarodnog okvira profesionalne prakse i propisima koji uređuju internu reviziju u Republici Srbiji.

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) obuhvata sledeće elemente:

 • Kontrola okruženja
 • Upravljanje rizicima
 • Kontrolne aktivnosti
 • Informisanje i komunikacija
 • Praćenje i procena sistema

Izrada dokumentacije i pružanje konsultantske podrške vrši se kroz sledeće faze:

 • Mapiranje poslovnih procesa kroz definisanje: ciljeva poslovnih procesa, identifikaciju rizika datih u opisnoj formi (u skladu sa Smernicama za upravljanje rizicima koje je objavilo Ministarstvo finansija – CJH), kratak opis i područje primene poslovnog procesa u okviru preduzeća, definisanje neophodnih resursa za ostvarivanje poslovnih procesa, definisanje nivoa odgovornosti i ovlašćenja za svaki poslovni proces, kao i definisanje zakonskog okvira
 • Izrada dijagrama
 • Procena i rangiranje rizika kroz matricu rizika
 • Izrada, formatiranje i unos podataka u Registar rizika
 • Identifikovanje postojećih kontrola, praćenje i procena sistema
 • Izrada nacrta dokumenta Strategija upravljanja rizicima

Računovodstvo predstavlja skup međusobno povezanih i sinhronizovanih – usklađenih naučnih metoda putem kojih se obezbeđuje evidentiranje određenih poslovnih događaja, analiza i kontrola tih događaja, planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata, kao i informisanje upravljačkih i rukovodećih struktura o ekonomskim tokovima u domenu računovodstvenih informacija.

Svakodnevno poslovanje zahteva profesionulnu podršku u savetovanju i knjiženju nastalih poslovnih promena u cilju poboljšanja performansi preduzeća.

Nastojimo da pružimo punu podršku klijentima kroz sledeće računovodstvene usluge:

 • Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima;
 • Sastavljanje računovodstvenih politika u skladu sa MSFI;
 • Sastavljanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja;
 • Sastavljanje napomena uz finansijske izveštaje;
 • Vođenje osnovih sredstava i obračun amortizacije;
 • Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a i izrada poreske prijave za PDV;
 • Evidencija blagajne i platnog prometa;
 • Savetodavne usluge iz oblasti knjigovodstva;
 • Obračun zarada zaposlenih;
 • Vođenje svih zakonom propisanih evidencija za zaposlene;
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izrada M4 obrasca;
 • Obračun naknada licima van radnog odnosa;
 • Popunjavanje i podnošenje poreskih prijava Poreskoj upravi;
 • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara;
 • Obračun poreza na dohodak građana;
 • Obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima;
 • Obračun poreza na imovinu;
 • Konstantno informisanje o promenama zakonskim propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje;
 • Zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrole poslovanja;
 • Vođenje materijalnog knjigovodstva;
 • Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita;
 • Razne druge računovodstvene usluge po zahtevu klijenta.